Polityka prywatności (RODO)

Przedszkole – Żłobek Alfik w Toruniu ul. Dziewulskiego 31  przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników swojej strony internetowej.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedszkole-Żłobek ALFIK w Toruniu
  2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy.
  3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: przedszkole@alfik.com.pl
  4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
  6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
  7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą Prawo Oświatowe, co najmniej przez okres 5 lat, z zastrzeżeniem tego terminu , jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń.

Toruń, dnia 25.05.2018r.

I N F O R M A C J A
A D M I N I S T R A T O R A

W celu spełniania obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016r. Nr 119, str.1 z dnia 4 maja 2016r.) , zwanego dalej RODO informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatne PrzedszkoleŻłobek „ALFIK” z siedzibą w Toruniu ul. Dziewulskiego 31, które gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 c i art. 9 ust. 2 g oraz art. 6 ust. 1 a i art. 9 ust. 2

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art.15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich s[prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017
UE